เท่าใดก็เสียค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการเหมืองแร่