การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยของเครื่องจักรกลหนัก