หินทรายก่อสร้างมาตรฐานแห่งชาติสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ